(beta 公測版本)

「國安」

解釋 #1
讀音: gwok3 on1
詞性: 名詞
解釋:
 1. (廣東話) 「國家安全」嘅簡稱;指從政治、軍事、外交等方面,維護國家領土及政權穩定,保護人民嘅性命財產,確保國家唔會受到威脅
  (英文) national security
  配詞 / 用法:
  (粵) 國安法gwok3 on1 faat3
  (英) national security law
  (粵) ngai4hoi6gwok3on1
  (英) to harm national security
  (粵) gwok3on1wai1hip3
  (英) threats to national security

 2. (廣東話) 專門負責國家安全嘅執法人員
  (英文) national security law enforcement officer

版權:© 2021 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:用7分鐘時間創作總共10句粵語對話
任務 #2: 將上面呢條link share出去
任務 #3: Like埋呢個page吖

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!