(beta 公測版本)

「因人而異」

解釋 #1
讀音: jan1 jan4 ji4 ji6
詞性: 語句
解釋:
(廣東話) 一件事對唔同人會有唔同嘅效果
(英文) to vary with each individual
例句:
(粵) 呢個療程嘅效果因人而異。 (ni1 go3 liu4 cing4 ge3 haau6 gwo2 jan1 jan4 ji4 ji6.)
(英) The effect of this treatment varies with each individual.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0