(beta 公測版本)

「嗌交」

解釋 #1
讀音: aai3 gaau1
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 講啲人因為意見或者諗法唔同,口頭上互相攻擊、鬧對方
(英文) to argue; to quarrel
例句:
(粵) 佢哋成日都為錢嗌交。 (keoi5 dei6 seng4 jat6 dou1 wai6 cin2 aai3 gaau1)
(英) They always argue about money.
近義: 近義: 鬧交
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0