(beta 公測版本)

「喵」

解釋 #1
讀音: meu1
詞性: 擬聲詞
解釋:
(廣東話) 嘅叫聲
(英文) mew; meow of cats
例句:
(粵) 隻貓喵喵叫,係唔係肚餓啊? (zek3 maau1 meu1 meu1 giu3, hai6 m4 hai6 tou5 ngo6 aa3?)
(英) The cat is meowing. Is it hungry?
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0