(beta 公測版本)

「啄木鳥」

解釋 #1
讀音: doek3 muk6 niu5
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 雀鳥一種,專門樹皮,食蛀咗入木嘅昆蟲,因此個特別同強壯(量詞:隻)
(英文) woodpecker
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0