(beta 公測版本)

「唱錢 / 暢錢」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 唱錢 coeng3 cin2
  • 暢錢 coeng3 cin2
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 用現金兌換現金,例如將錢換做唔同面值、硬幣,或者其他貨幣
(英文) to exchange cash (e.g. into other denominations, coins, or other currencies)
例句:
(粵) 我要去銀行唱錢封利是呀! (ngo5 jiu3 heoi3 ngan4 hong4 coeng3 cin2 fung1 lai6 si6 aa3!)
(英) I need to exchange money at the bank to prepare red packets.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0