(beta 公測版本)

「唔使指意 / 唔使旨意」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 唔使指意 m4 sai2 zi2 ji3
  • 唔使旨意 m4 sai2 zi2 ji3
  • 咪使指意 mai5 sai2 zi2 ji3
  • 咪使旨意 mai5 sai2 zi2 ji3
詞性: 語句
解釋:
(廣東話) 唔使指望;唔好有咁嘅諗法;死咗條心佢,咪再有咁嘅期望
(英文) not to bank on; not to hope for; not to even think about it
例句:
(粵) 你想食霸王餐?唔使指意啊! (nei5 soeng2 sik6 baa3 wong4 caan1? m4 sai2 zi2 ji3 aa3!)
(英) You want to eat without paying? Don't even think about it!
(粵) 你再係咁,一世都唔使旨意結婚喇! (nei5 zoi3 hai6 gam2, jat1 sai3 dou1 m4 sai2 zi2 ji3 git3 fan1 laa3!)
(英) (If) you stay this way, (you) don't have to even think about getting married!
(粵) 唔使旨意我會幫你呀。 (m4 sai2 zi2 ji3 ngo5 wui5 bong1 nei5 aa3.)
(英) Don't even think that I'm going to help you.
(粵) 今次佢都唔使旨意有假放喇。 (gam1 ci3 keoi5 dou1 m4 sai2 zi2 ji3 jau5 gaa3 fong3 laa3.)
(英) This time he is definitely not going to have a holiday.
近義: 近義: 咪指意 唔使慌
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0