(beta 公測版本)

「唔使指意 / 唔使旨意」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 唔使指意 m4 sai2 zi2 ji3
  • 唔使旨意 m4 sai2 zi2 ji3
  • 咪使指意 mai5 sai2 zi2 ji3
  • 咪使旨意 mai5 sai2 zi2 ji3
詞性: 語句
解釋:
(廣東話) 唔使指望;唔好有咁嘅諗法;死咗條心佢,咪再有咁嘅期望
(英文) not to bank on; not to hope for; not to even think about it
例句:
(粵) nei5soeng2sik6baa3wong4caan1?m4使sai2zi2ji3aa3
(英) You want to eat without paying? Don't even think about it!
(粵) nei5zoi3hai6gam2jat1sai3dou1m4使sai2zi2ji3git3fan1laa3
(英) (If) you stay this way, (you) don't have to even think about getting married!
(粵) m4使sai2zi2ji3ngo5wui5bong1nei5aa3
(英) Don't even think that I'm going to help you.
(粵) gam1ci3keoi5dou1m4使sai2zi2ji3jau5gaa3fong3laa3
(英) This time he is definitely not going to have a holiday.
近義: 近義: 咪指意 唔使慌
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:用7分鐘時間創作總共10句粵語對話
任務 #2: 將上面呢條link share出去
任務 #3: Like埋呢個page吖

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!