(beta 公測版本)

「唉」

解釋 #1
讀音: aai2 , aai1
詞性: 語句
解釋:
(廣東話) 表示哀傷、惋惜或煩惱嘅語氣
(英文) sigh, to express grieve, regret or upset
例句:
(粵) 唉,曼聯又輸波! (aai2, maan6 lyun4 jau6 syu1 bo1!)
(英) (sigh) Man-U lost again!
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0