(beta 公測版本)

「呵瀝 / 呵力」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 呵瀝 ho1 lik1
  • 呵力 ho1 lik1
詞性: 名詞
標籤: 外來語
解釋:
(廣東話) 即係好立克,係一種麥芽味嘅飲品
(英文) Horlicks
例句:
(粵) 餐飲我要凍呵瀝。 (caan1 jam2 ngo5 jiu3 dung3 ho1 lik1.)
(英) I'd like to have cold Horlicks with my meal.
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0