(beta 公測版本)

「味蕾」

解釋 #1
讀音: mei6 leoi4
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 條脷上面負責掌管味覺嘅感覺器官,用嚟辨別食物味道
(英文) taste bud
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0