(beta 公測版本)

「吹水唔抹咀 / 吹水唔抹嘴」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 吹水唔抹咀 ceoi1 seoi2 m4 maat3 zeoi2
  • 吹水唔抹嘴 ceoi1 seoi2 m4 maat3 zeoi2
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 亂咁噏;作大講大話認叻
(英文) to talk bullshit; to lie, to tell big lies; to boast
例句:
(粵) 小明成日吹水唔抹咀,明明自己得十蚊,講到自己有一百蚊。 (siu2 ming4 seng4 jat6 ceoi1 seoi2 m4 maat3 zeoi2, ming4 ming4 zi6 gei2 dak1 sap6 man1, gong2 dou3 zi6 gei2 jau5 jat1 baak3 man1.)
(英) Siu Ming always tells big lies: He has ten dollars but he boasts he has a hundred!
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0