(beta 公測版本)

「吉人天相」

解釋 #1
讀音: gat1 jan4 tin1 soeng3
詞性: 語句
解釋:
(廣東話) 好人會得到上天保佑
(英文) Heaven helps the worthy
例句:
(粵) 聽講佢遇到車禍,希望佢吉人天相。 (teng1 gong2 keoi5 jyu6 dou2 ce1 wo6, hei1 mong6 keoi5 gat1 jan4 tin1 soeng3.)
(英) I heard that he had a car accident. May God bless him (he's a good guy).
近義: 近義: 吉人自有天相
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0