(beta 公測版本)

「叮噹」

解釋 #1
讀音: ding1 dong1
詞性: 名詞
標籤: 專名 香港
解釋:
(廣東話) 日本漫畫#多啦A夢 喺香港嘅舊譯名
(英文) an older translation of Doraemon
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0

「叮噹」

解釋 #2
讀音: ding1 dong3 , ding1 dong1 , ding1 dung3
詞性: 擬聲詞
解釋:
(廣東話) 門鐘風鈴等等清脆嘅聲
(英文) ding dong
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:用7分鐘時間創作總共10句粵語對話
任務 #2: 將上面呢條link share出去
任務 #3: Like埋呢個page吖

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!