(beta 公測版本)

「只 / 祇」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • zi2
  • zi2
詞性: 副詞
解釋:
(廣東話) 指涉限定咗嘅範圍。寫法上,而家「只」普及過「祇」。
(英文) only; just
配詞 / 用法:
(粵) 只要 (zi2 jiu3)
(英) as long as
例句:
(粵) 呢架車只可以載五個人。 (ni1 gaa3 ce1 zi2 ho2 ji5 zoi3 ng5 go3 jan4.)
(英) This car can only accommodate five people.
(中) 此樓梯只往停車場。 (ci2 lau4 tai1 zi2 wong5 ting4 ce1 coeng4)
(粵) 呢條樓梯淨係去到停車場。 (ni1 tiu4 lau4 tai1 zing6 hai6 heoi3 dou2 ting4 ce1 coeng4)
(英) The stairs only go to the carpark.
近義: 近義: 淨係
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0