(beta 公測版本)

「口音」

解釋 #1
讀音: hau2 jam1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 講語言嘅時候,某啲人擁有嘅發音特色,通常同出身嘅地方、階層同社會背景有關(量詞:隻/種)
(英文) accent
例句:
(粵) keoi5jau5hou2cung5ge3faat3gwok3hau2jam1
(英) He's got a strong French accent.
版權:© 2021 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:用7分鐘時間創作總共10句粵語對話
任務 #2: 將上面呢條link share出去
任務 #3: Like埋呢個page吖

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!