(beta 公測版本)

「千瓦」

解釋 #1
讀音: cin1 ngaa5
詞性: 量詞
解釋:
(廣東話) 量度功率嘅單位,即係一千瓦特;多數用嚟度一啲功率好大嘅機器,例如發電機引擎
(英文) kilowatt; kW
近義: 近義:
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0