(beta 公測版本)

「十月革命」

解釋 #1
讀音: sap6 jyut6 gaak3 ming6
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 公元一九一七年十一月七日,俄國工人同農民喺以列寧為首嘅布爾什維克黨嘅領導下進行嘅社會主義大革命。因為係俄曆嘅十月,所以稱為「十月革命」。喺呢次革命入面,布爾什維克黨奪得政權,創立咗蘇維埃制度。
(英文) the October Revolution
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0