(beta 公測版本)

「十一月」

解釋 #1
讀音: sap6 jat1 jyut6
詞性: 名詞
解釋:
(yue) 每年嘅第十一個月,喺西曆入面係小月,有三十日
(eng) November
例句:
(yue) 已經到咗十一月,天氣仲係好熱。 (ji5 ging1 dou3 zo2 sap6 jat1 jyut6, tin1 hei3 zung6 hai6 hou2 jit6.)
(eng) It is already November, but it is still very hot.
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0