(beta 公測版本)

「北越」

解釋 #1
讀音: bak1 jyut6
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 國家名;越南民主共和國嘅俗稱,係1945年至1976年越南北方建立嘅共產主義政權國家,亦都係東南亞首個社會主義國家。1976年南北越統一後,改國名為越南社會主義共和國。
(英文) North Vietnam; Democratic Republic of Vietnam
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0