(beta 公測版本)

「北帝」

解釋 #1
讀音: bak1 dai3
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 道教神明,又稱為真武大帝、玄天上帝等等,統領北方,亦係守護漁民嘅海神;法相係披髮持劍,一隻腳踩住神龜,一隻腳踩住靈蛇
(英文) Pak Tai; the Northern Emperor
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0