(beta 公測版本)

「匆忙」

解釋 #1
讀音: cung1 mong4
詞性: 形容詞
解釋:
(廣東話) 趕住做某樣事
(英文) in a hurry; hurriedly
例句:
(粵) 你咁匆忙趕住去邊啊? (nei5 gam3 cung1 mong4 gon2 zyu6 heoi3 bin1 aa3?)
(英) Where are you rushing to?
(粵) 出門太匆忙,唔記得戴錶。 (ceot1 mun4 taai3 cung1 mong4, m4 gei3 dak1 daai3 biu1.)
(英) I went out too hurriedly and forgot my watch.
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0