(beta 公測版本)

「動脈」

解釋 #1
讀音: dung6 mak6
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 將血液輸出心臟嘅血管,同輸入心臟嘅靜脈相對;動脈因為要承受血液由心臟泵出來嘅壓力,所以血管壁比靜脈厚同富彈性(量詞:條)
(英文) artery
配詞 / 用法:
(粵) 大動脈daai6 dung6 mak6
(英) aorta
(粵) geng2dung6mak6
(英) carotid artery
(粵) 動脈瘤dung6 mak6 lau2
(英) aneurysm
反義: 反義: 靜脈
版權:© 2021 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:用7分鐘時間創作總共10句粵語對話
任務 #2: 將上面呢條link share出去
任務 #3: Like埋呢個page吖

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!