(beta 公測版本)

「加以」

解釋 #1
讀音: gaa1 ji5
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 正式語體入面,放喺雙音節動詞之前,用嚟強調完成該動作嘅手段、途徑、方式嘅被動結構
(英文) in formal context, added in front of a disyllabic verb to form a passive construction that emphasises how an action is done
例句:
(粵) 呢個假設可以用腦部核磁共振掃描加以證實。 (ni1 go13 gaa2 cit3 ho2 ji2 jung6 nou5 bou6 hat6 ci4 gung6 zan3 sou3 miu4 gaa1 ji5 zing3 sat6.)
(英) This hypothesis can be confirmed with a magnetic-resonance scan of the brain.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0
💎💎 廣東話任務 💎💎
呢位英雄!咪走住!你嘅母語係唔係香港粵語?係嘅話,我哋有任務俾你做!

任務 #1:填呢份問卷 -- 《粵語使用習慣調查》
任務 #2: 幫手分享俾唔同年齡層嘅朋友

完成任務嘅英雄,有機會獲得仆博士頒發嘅鑽石emoji💎十粒! 機會難得,快啲開始做啦!