(beta 公測版本)

「創業」

解釋 #1
讀音: cong3 jip6
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 自己開始一門生意,做老闆
(英文) to start a business
例句:
(粵) 好多年青人都唔想打工,想試下用小本創業。 (hou2 do1 nin4 cing1 jan4 dou1 m4 soeng2 daa2 gung1, soeng2 si3 haa5 jung6 siu2 bun2 cong3 jip6.)
(英) Many teenagers don't want to work for others and wants to start their small business.
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0