(beta 公測版本)

「初中生」

解釋 #1
讀音: co1 zung1 sang1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 初中學生;即係讀緊中一至中三嘅學生(量詞:個)
(英文) junior secondary school student
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0