(beta 公測版本)

「共存」

解釋 #1
讀音: gung6 cyun4
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 喺同一個地方、同時存在,唔會互相排斥
(英文) to coexist
例句:
(粵) 希望人類同動物可以共存啦。 (hei1 mong6 jan4 leoi6 tung4 dung6 mat6 ho2 ji5 gung6 cyun4 laa1.)
(英) Hope that human and animals can coexist.
(粵) 唔同嘅價值觀喺同一個社會都可以共存。 (m4 tung4 ge3 gaa3 zik6 gun1 hai2 tung4 jat1 go3 je5 wui2 dou1 ho2 ji5 gung6 cyun4.)
(英) Different value systems can coexist, even in the same society.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0