(beta 公測版本)

「八達通咭 / 八達通卡」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 八達通咭 baat3 daat6 tung1 kaat1
  • 八達通卡 baat3 daat6 tung1 kaat1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話)八達通(量詞:張)
(英文) Octopus card; see 八達通 baat3 daat6 tung1
近義: 近義: 八達通
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0