(beta 公測版本)

「元首」

解釋 #1
讀音: jyun4 sau2
詞性: 名詞
解釋:
  1. (廣東話) 一個國家名義上權力最高嘅人,喺現代一般只會負責禮節性嘅職務(量詞:位/名)
    (英文) head of state; chief of state

  2. (廣東話) 納粹德國領袖希特拉嘅稱號
    (deu) Führer

版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0