(beta 公測版本)

「傾偈 / 傾計」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 傾偈 king1 gai2
  • 傾計 king1 gai2
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 同其他人講嘢,內容通常係一啲輕鬆、無特定題目嘅閒事
(英文) to chat; to have a conversation
例句:
(粵) 上堂唔好傾偈呀。 (soeng5 tong4 m4 hou2 king1 gai2 aa3.)
(英) Don't chat during class.
(粵) 我同朋友傾緊偈呀。 (ngo5 tung4 pang4 jau5 king1 gan2 gai2 aa3.)
(英) I'm chatting with a friend.
近義: 近義: 交談 談天
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0