(beta 公測版本)

「傳說 / 傳説」

解釋 #1
寫法、
讀音:
  • 傳說 cyun4 syut3
  • 傳説 cyun4 syut3
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 口耳相傳一啲年代較遠而無法考證嘅故事
(英文) legend has it
例句:
(粵) 間間香港學校都傳說曾經係一個亂葬崗。 (gaan1 gaan1 hoeng1 gong2 hok6 haau6 dou1 cyun4 syut3 cang4 ging1 hai6 jat1 go3 lyun6 zong3 gong1.)
(英) Every school in Hong Kong has a myth of being on a mass grave.
(粵) 傳說尼斯湖入面有水怪。 (cyun4 syut3 nei4 si1 wu4 jap6 min6 jau5 seoi2 gwaai3.)
(英) Legend has it that there was a monster in Loch Ness.
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0

「傳說 / 傳説」

解釋 #2
寫法、
讀音:
  • 傳說 cyun4 syut3
  • 傳説 cyun4 syut3
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 年代較遠、淨係靠口耳相傳,考證唔到嘅故事(量詞:個/段)
(英文) legend
例句:
(粵) 嫦娥奔月係一個中國嘅民間傳說。 (soeng4 ngo4 ban1 jyut6 hai6 jat1 go3 zung1 gwok3 ge3 man4 gaan1 cyun4 syut3.)
(英) Chang'e's going to the moon is a folk legend in China.
(粵) 傳說中出現過呢款奇特嘅生物。 (cyun4 syut3 zung1 ceot1 jin6 gwo3 ni1 fun2 kei4 dak6 ge3 sang1 mat6.)
(英) This extraordinary creature exists in the legends.
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0