(beta 公測版本)

「保險箱」

解釋 #1
讀音: bou2 him2 soeng1
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 裝住貴重嘢嘅箱,可以係為防盜、防火、防洪、防攻擊等唔同嘅因素而設;喺銀行或者金庫裏面會揾到,亦都有啲小型嘅放喺屋企(量詞:個)
(英文) safe-deposit box
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0