(beta 公測版本)

「保重」

解釋 #1
讀音: bou2 zung6
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 自己照顧好自己
(英文) to take good care of oneself
配詞 / 用法:
(粵) 保重身體 (bou2 zung6 san1 tai2)
(英) Take care of your health.
例句:
(粵) 你要好好保重。 (nei5 jiu3 hou2 hou2 bou2 zung6.)
(英) You should take good care of yourself.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0