(beta 公測版本)

「你呢」

解釋 #1
讀音: nei5 ne1
詞性: 語句
解釋:
(廣東話) 通常講完自己或某啲人嘅資訊或者打算之後,用嚟詢問對方同樣嘅資訊,或者係咪會跟隨自己/所提及嘅人做同一樣嘢。
(英文) And you? How about you?
例句:
(粵) 我哋諗住去睇戲。你呢? (ngo5 dei6 nam2 zyu6 heoi3 tai2 hei3? nei5 ne1?)
(英) We are going to watch a movie. How about you?
(粵) 我住喺旺角嘅。你呢? (ngo5 zyu6 hai2 wong6 gok3 ge2. nei5 ne?)
(英) I live in Mong Kok. How about you?
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0