(beta 公測版本)

「佐敦谷」

解釋 #1
讀音: zo2 deon1 guk1
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 香港地方名;位於九龍觀塘一帶,曾經有一個水塘;同油尖旺佐敦唔係同一個地方
(英文) Jordan Valley, not to be confused with Jordan 佐敦
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0