(beta 公測版本)

「伺服器」

解釋 #1
讀音: si6 fuk6 hei3 , zi6 fuk6 hei3
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話)網絡入面回應客户端要求電腦;通常存放某啲有用嘅資料(量詞:個/部)
(英文) server (on a computer network)
近義: 近義: server
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0