(beta 公測版本)

「仰臥」

解釋 #1
讀音: joeng5 ngo6
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 面向上咁瞓低
(英文) to lie on sth when facing upward
例句:
(粵) 我喺草地上面仰臥。 (ngo5 hai2 cou2 dei2 soeng6 min6 joeng5 ngo6.)
(英) I lie on the grass.
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0