(beta 公測版本)

「亭亭玉立」

解釋 #1
讀音: ting4 ting4 juk6 laap6 , ting4 ting4 juk6 lap6
詞性: 形容詞
解釋:
(廣東話) 形容女性身材修長苗條,體態秀美
(英文) (of females) tall and slim
例句:
(粵) 咁多年冇見,珊珊而家已經亭亭玉立,大個女喇。 (gam3 do1 nin4 mou5 gin3, saan1 saan1 ji4 gaa1 ji5 ging1 ting4 ting4 juk6 laap6, daai6 go3 neoi2 laa3.)
(英) I haven't seen Shan-shan for many years. She's now grown up as a tall and slim lady.
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0