(beta 公測版本)

「交通督導員」

解釋 #1
讀音: gaau1 tung1 duk1 dou6 jyun4
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 負責管理交通嘅公務員,隸屬於香港警務處交通總部,但唔係警察。工作係協助警察維持交通秩序、執行違例。因為制服嘅顏色,又俗稱為咖啡仔黃腳鱲。(量詞:個)
(英文) traffic warden
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0