(beta 公測版本)

「些厘酒」

解釋 #1
讀音: se1 lei2 zau2
詞性: 名詞
標籤: 外來語
解釋:
(廣東話) 一種源自西班牙、以提子做原料嘅強化葡萄酒
(英文) sherry, a kind of fortified wine originating from Spain
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0