(beta 公測版本)

「不由自主」

解釋 #1
讀音: bat1 jau4 zi6 zyu2
詞性: 語句
解釋:
(廣東話) 控制唔到動作、情感;唔想做某件事,但身體或情感唔受控制做咗
(英文) (one's own movements or emotions) uncontrollably; cannot help but; cannot control yourself to do something
例句:
(粵) 佢聽到個消息之後,身體不由自主噉喺度震。 (keoi5 teng1 dou2 go3 siu1 sik1 zi1 hau6, san1 tai2 bat1 jau4 zi6 zyu2 gam2 hai6 dou6 zan3.)
(英) He couldn't help shivering when he heard the news.
近義: 近義: 不禁
版權:© 2018 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0