(beta 公測版本)

「不吐不快」

解釋 #1
讀音: bat1 tou3 bat1 faai3
詞性: 語句
解釋:
(廣東話) 唔將心事吐露發洩出嚟,會感到唔暢快
(英文) no unbosoming, no relief
例句:
(粵) 唔好意思,我都知可能會唔啱聽,但係真係不吐不快。 (m4 hou2 ji3 si3, ngo5 dou1 zi1 ho2 nang4 wui5 m4 ngaam1 teng1, daan6 hai6 zan1 hai6 bat1 tou3 bat1 faai3.)
(英) I'm sorry, I know you might not like what I said, but I just had to get it off my mind.
版權:© 2019 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0