(beta 公測版本)

「上軌道」

解釋 #1
讀音: soeng5 gwai2 dou6
詞性: 動詞
解釋:
(廣東話) 開始有秩序同正常咁進行
(英文) to get on the right track; to begin to work smoothly
例句:
(粵) 生意已經上軌道。 (saang1 ji3 ji5 ging1 soeng5 gwai2 dou6.)
(英) The business is on the right track.
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0