(beta 公測版本)

「七喜」

解釋 #1
讀音: cat1 hei2
詞性: 名詞
標籤: 專名
解釋:
(廣東話) 一隻檸檬味嘅汽水牌子
(英文) "7 Up", a brand of lemon-lime flavoured soft drink
版權:© 2017 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0