(beta 公測版本)

「一夜情」

解釋 #1
讀音: jat1 je6 cing4
詞性: 名詞
解釋:
(廣東話) 冇預期同某人發展其他關係或者負責任,而發生嘅單次性行為(量詞:次/段)
(英文) one-night stand
例句:
(粵) 一夜情係搵唔到真愛㗎。 (jat1 je6 cing4 hai6 wan2 m4 dou2 zan1 oi3 gaa3.)
(英) You can never find true love from one-night stand.
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0