(beta 公測版本)

「一事無成」

解釋 #1
讀音: jat1 si6 mou4 sing4
詞性: 語句
解釋:
(廣東話) 毫無成就,未曾成功過
(英文) to have no accomplishment; to get nowhere
例句:
(粵) 佢做過好多份工,但總係一事無成。 (keoi5 zou6 gwo3 hou2 do1 fan6 gung1, daan6 zung2 hai6 jat1 si6 mou4 sing4.)
(英) He has done many jobs but he always ends up without any accomplishment.
版權:© 2020 香港辭書有限公司 - 非商業開放資料授權協議 1.0