(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
警察嘅貶稱
爬行動物嘅一種,肚同背脊進化變硬,成為龜殼,一般都生存過百年,好長命,有啲品種被人當寵物養(量詞:隻)
[未公開]
海龜 一類動物;係喺海裏面生活嘅,分佈喺熱帶同亞熱帶水域;同其他種類嘅龜相比,海龜個殼相對身體較細,無得好似其他龜咁將頭同腳縮入殼入面(量詞:隻/群)
縮頭烏龜 將個頭縮入個龜殼到嘅烏龜;用嚟形容人細膽、怕事(量詞:隻)
龜蛋 [未公開]
龜裂 形容一樣嘢嘅表層乾燥而裂開,裂紋微細而交錯,好似#龜殼 咁
俾龜逗 / 畀龜逗 俾警察截停,盤查身份證或者搜身(係警察嘅貶稱)
烏龜 嘅通稱;有時亦會指一種細嘅龜(量詞:隻)
釣金龜 [未公開]
龜縮 [未公開]
草龜 [未公開]
畫龜 [未公開]
巴西龜 [未公開]
射龜 [未公開]
前一頁 下一頁