(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
[未公開]
四分之一;源於英文 quarter 嘅第一個音節(量詞:個)
骨感 [未公開]
墨魚骨 [未公開]
拆骨 [未公開]
老差骨 當咗好多年差嘅人;年資高嘅警員(量詞:個)
骨氣 [未公開]
敲腳骨 [未公開]
狗咬狗骨 [未公開]
骨子裏 指人或者物件嘅本質、內涵
雞蛋裏挑骨頭 故意、夾硬揾啲缺點嚟挑剔
脱胎換骨 比喻人徹底改變,通常都係變好嘅
講嘢有骨 / 講話有骨 [未公開]
化骨龍 傳説生物,據講同生魚一樣樣,但係有四隻腳,食咗會全身啲骨溶晒噉死(量詞:條/隻)
骨髓 喺大嚿嘅骨入面可以揾到;佢哋可以造血,而且係免疫系統嘅重要部分
前一頁 下一頁