(beta 公測版本)

查字典

結果:
[未公開]
即係,錢嘅單位,範圍介乎一至十蚊,有時喺量詞「」後面連住用
弱、冇用
雀鳥嘅一種,羽毛一般係啡色,亦有黑色同白色,可以提供雞肉同雞蛋兩種重要食材,所以人類會喺農場大量飼養(量詞:隻)
發雞瘟 [未公開]
菢竇雞 [未公開]
大眼雞 [未公開]
珍珠雞 [未公開]
雞啼 [未公開]
炸雞 [未公開]
手撕雞 一種冷盤;煮熟啲雞肉絲,再摻麻油芝麻等等
拜神唔見雞 [未公開]
執雞 [未公開]
疍家雞見水 / 蜑家雞見水 [未公開]
麻鷹唔管管雞仔 [未公開]
前一頁 下一頁