(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
[未公開]
天人永隔 其中一個人過咗身,同其他人永遠都冇辦法再見
隔音 [未公開]
事隔 [未公開]
隔塵網 [未公開]
陰陽相隔 [未公開]
水密隔艙 [未公開]
落錯格 / 落錯隔 [未公開]
人心隔肚皮 [未公開]
隔離 將一啲嘢孤立,唔畀佢同大多數有接觸
隔籬飯香 形容人唔知足,覺得人哋擁有嘅嘢好過自己擁有嘅嘢
隔岸觀火 [未公開]
隔閡 [未公開]
隔壁 [未公開]
隔籬 側邊旁邊(字面係「隔住個籬笆」嘅意思)
前一頁 下一頁