(beta 公測版本)

查字典

查部首
結果:
由地下到最頂端嘅長度好短;唔高
肥毒矮柒窮 [未公開]
矮腳虎 [未公開]
矮茄 [未公開]
矮躉 [未公開]
矮仔嘜 [未公開]
矮櫈仔 [未公開]
矮仔多計 [未公開]
矮仔粉 [未公開]
矮瓜 一種可以煮熟食用嘅紫色植物果實(量詞:個/條)
矮細 細粒
矮腳占 [未公開]
矮磨碌 / 矮磨球 [未公開]
矮腯腯 / 矮得得 形容一個人生得好矮
矮仔 矮嘅人(量詞:個)
前一頁 下一頁